Faucet

COMFORTMOVE

ก้านโยกจับถนัดมือ และมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเปิด-ปิด

ECOSTART

ประหยัดพลังงานได้มากถึง 30% เพราะมีครั้งแรกที่เปิดจะเป็นน้ำเย็น ลดการใช้งานหม้อต้มโดยไม่จำเป็น

CLICKMOVE

ประหยัดน้ำได้ถึง 40% เพราะก้านโยกปรับระดับน้ำได้ 2 ระดับ มาก-น้อยตามการใช้งาน