สินค้าแนะนำให้ใช้คู่กัน(ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

Pre-selected American Standard Toilets for a 100% fit and compatibility

Toilet Toilet
Collection SKU
LISA
Slim Smart
Washer 3
Slim Smart
Washer II
อะคาเซีย เอโวลูชั่น
โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว
CCAS1808
CL2007
แอ๊คทีฟ โถสุขภัณฑ์
เดียว
TF-2046
คาเด็ท โถสุขภัณฑ์แบบชิ้น
เดียว
CCAS1818/1819
Codie
One-Piece
TF-2044
โคดี้ โถสุขภัณฑ์แบบชิ้น
เดียว
TF-2022
เฟล็กซิโอ้ โถสุขภัณฑ์แบบ
แบบชิ้นเดียว
TF-2530
La Moda
One-Piece
CCAS2009
ลา วิต้า โถสุขภัณฑ์
แบบชิ้นเดียว
TF-2029
นิว โคดี้ ทู โถสุขภัณฑ์
แบบชิ้นเดียว
TF-2024
Yoka
One-Piece
CP2090/2091
อะคาเซีย เอโวลูชั่น
โถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
CL3307
ฮาโล โถสุขภัณฑ์แบบ
แยกชิ้น
TF-2893
นีโอ โมเดิร์น โถ
สุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
TF-2630
นิวตัน โถสุขภัณฑ์
แบบแยกชิ้น
NW02CA10K
วินสตัน ทู โถสุขภัณฑ์
แบบแยกชิ้น
CCAS2395
CL2396
CL3394
วินสตัน โถสุขภัณฑ์
แบบแยกชิ้น
CCAS2397
CL2398
CL2399
นิว วินสตัน โถ
สุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น
TF-3396