CCASF516 1010410 F0 WP F516 WT
CCASF516 1010410 F0 WP F516 WT

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น สแควร์-เอส

Model No.: CCASF516-1010410F0; WP-F516-WT
  • ทำความสะอาดง่าย
  • ติดตั้งง่าย
  • เป็นอ่างประเภทมีรูน้ำล้น
Product Type แบบแขวนผนัง
Tap Hole 1 รูก๊อก