ลิกซิลปลูกฝังพลังจิตอาสาเนื่องในวันลิกซิล… | American Standard

ลิกซิลปลูกฝังพลังจิตอาสาเนื่องในวันลิกซิล คอมมูนิตี้เดย์

ลิกซิลปลูกฝังพลังจิตอาสาเนื่องในวันลิกซิล คอมมูนิตี้เดย์

ทีมพนักงาน 200 คนออกทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในจังหวัดสระบุรี ระยองและปทุมธานี

คุณออดรีย์ โหย่ว 02

13 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ – ลิกซิลคือผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัยและสุขภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาความ ท้าทายที่ผู้ใช้งานต้องประสบในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นเนรมิตบ้านที่ดีกว่าเดิมแก่ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก โดย ลิกซิล ประเทศไทย นำทีมพนักงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันลิกซิล คอมมูนิตี้เดย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ซึ่งตัวแทนพนักงานลิกซิลประเทศไทยราว 200 คนได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกันใน 3 จังหวัด ได้แก่ 1) การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบูรณะวัดมาบข่า และวัดวังสรรพรส จังหวัดระยอง 2) กิจกรรมทาสีห้องน้ำและบูรณะห้องน้ำที่โรงเรียนวัดขอนชะโงก จังหวัดสระบุรี และ 3) การบริจาคเครื่องสุขภัณฑ์และสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี

คุณออดรีย์ โหย่ว 01

นางสาวออดรีย์ โหย่ว ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ (LWT) ของบริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กล่าวว่า “ลิกซิลเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจน โดยเน้นย้ำจุดยืนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การสุขาภิบาลและสุขอนามัยทั่วโลก 2) การอนุรักษ์น้ำและความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม และ 3) การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาต

ในส่วนของความพยายามที่จะพัฒนาการสุขาภิบาลและสุขอนามัยของโลก เรากำลังเดินหน้าช่วยเหลือคนอีก 2 พันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานได้ โดยลิกซิลตั้งใจที่จะทำให้คน 100 ล้านคนมีการสุขาภิบาลที่ดีขึ้นภายในปีพ.ศ. 2568

กิจกรรม LIXIL Community Day ณ วัดวังสรรพรส

ลิกซิล คอมมูนิตี้เดย์ คือหนึ่งในหลายกิจกรรมที่องค์กรได้ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ โดยทางลิกซิล ได้จัดงานลิกซิลคอมมูนิตี้เดย์ขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2560 และงานได้ถูกจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวตัวแทนพนักงานลิกซิลทั่วโลกจะแบ่งเวลาจากงานที่ทำมาร่วมคิดวางแผนและทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตนเองอยู่ โดยในปีที่ 3 นี้ อัตราการร่วมกิจกรรมลิกซิล คอมมูนิตี้เดย์ของพนักงานลิกซิลได้เพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าจากปีก่อน ๆ

โดยในประเทศไทย ลิกซิลให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและสุขอนามัยของผู้บริโภค รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานได้ โดยในปี พ.ศ. 2561 ลิกซิลได้จับมือกับยูนิเซฟเปิดตัวแคมเปญชื่อ “เมค อะ สแปลช” (Make A Splash) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนในการนำไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้สามารถเข้าถึงห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยได้

กิจกรรม LIXIL Community Day ณ โรงงานรังสิต

ในช่วงวิกฤตโควิด ลิกซิล ได้มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน 50,000 ขวด ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ และ ผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานการแพทย์ หน่วยงานทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในจังหวัดเชียงใหม่

“สถานการณ์โควิดนั้นได้เปลี่ยนวิถีของโลกและวิถีการใช้ชีวิตไปโดยสิ้นเชิง ในขณะที่เราเรียนรู้ที่จะยอมรับวิถีชีวิตแบบใหม่นี้ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษามาตรฐานสุขอนามัยที่ดีด้วย ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัยและสุขภัณฑ์ เราถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราในการที่จะต้องช่วยเหลือสังคมและชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งผ่านทางการให้ความรู้กับทุกคนในเรื่องของความสำคัญของสุขอนามัยที่ดีและความยั่งยืน” ออดรีย์กล่าวเสริม

กิจกรรม LIXIL Community Day ณ วัดมาบข่า

ลิกซิล ยังคงเดินหน้าปลูกฝังพลังจิตอาสาให้กับพนักงานและพันธมิตรของเราทุกคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรในการที่จะเนรมิตบ้านที่ดีกว่าเดิมให้แก่ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก